วิดีโอเกมส์

ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อของโปเกมอน

  • Facebook
  • Twitter
banner.png

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และสนุกเพลิดเพลินกับโปเกมอนตลอดมา

ขอประกาศว่า ในโปเกมอนภาคภาษาไทย จะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อของโปเกมอนดังต่อไปนี้

นิวโรโทโน เนียวโรโทโนะ
มาโฮคซี มาฟ็อกซี
ชึชึเคระ สึสึเคระ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจจากทุกท่าน

จากนี้ต่อไป เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกท่านได้สนุกเพลิดเพลินกับโปเกมอนต่อไป

  • Facebook
  • Twitter