นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. เดอะ โปเกมอน คัมพานี (The Pokémon Company) และบริษัทในเครือทั้งหลายตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้* (ต่อไปนี้ให้รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทโปเกมอน (Pokémon Group)”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ได้นิยามไว้ใน “นิยามของข้อมูลส่วนบุคคล”) และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กำหนดกฎเกณฑ์ซึ่งบริษัทในกลุ่มบริษัทโปเกมอนสมควรปฏิบัติตามเพื่อการจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเหมาะสม และเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทโปเกมอนแก่ท่าน

 2. *บริษัท โปเกมอน เซ็นเตอร์ จำกัด (Pokémon Center Co. Ltd.), โปเกมอน สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (Pokemon Singapore, Pte. Ltd.), โปเกมอน เซี่ยงไฮ้ (Pokemon Shanghai) โปเกมอน เกาหลี อิงค์ (Pokémon Korea, Inc.) และ บริษัท โปเกมอน ไต้หวัน จำกัด (Pokémon Taiwan Co., Ltd.)

 3. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อให้เกิดเป็นข้อตกลงระหว่างท่านและกลุ่มบริษัทโปเกมอน ทั้งนี้ ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทโปเกมอน ท่านต้องเข้าใจและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มบริษัทโปเกมอน จะถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

 4. หากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะในประเทศหรือภูมิภาคซึ่งท่านอาศัยอยู่ ท่านจะต้องยืนยันว่าผู้ใช้อำนาจปกครองหรือตัวแทนตามกฎหมายของท่านได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และได้ตกลงยอมรับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทโปเกมอนของท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ในกรณีที่จะต้องได้รับความยินยอมโดยตรงจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือตัวแทนตามกฎหมายของท่าน ท่านจะต้องขอความยินยอมดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง

 5. หากท่านไม่ตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือหากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือตัวแทนตามกฎหมายของท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านจะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มบริษัทโปเกมอนได้

ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะบังคับใช้กับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทในกลุ่มบริษัทโปเกมอน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทในกลุ่มบริษัทโปเกมอนแต่ละแห่งมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับเฉพาะกับบางประเทศหรือบางภูมิภาค หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เฉพาะเจาะจง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะ”) และมีความแตกต่างระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะ ให้บังคับใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะ

 2. หากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีบทบัญญัติสำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคใดเป็นการเฉพาะ ให้บทบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้

นิยามของข้อมูลส่วนบุคคล
 1. นิยามของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศญี่ปุ่น (the Act on the Protection of Personal Information of Japan) (พระราชบัญญัติฉบับที่ 57 ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "พระราชบัญญัติ" ซึ่งรวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงขึ้นภายหลังจากนั้นด้วย) และ กฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของประเทศและภูมิภาคที่บังคับใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กฎหมาย”)

 2. คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ได้ถูกนิยามไว้ในพระราชบัญญัติว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่ (1) ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ วันเดือนปีเกิด หรือคำบรรยายอื่น ๆ ฯลฯ อันสามารถระบุตัวบุคคลที่เฉพาะเจาะจงได้ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่นำไปสู่การระบุตัวบุคคลที่เฉพาะเจาะจงได้โดยตรงและที่สามารถตรวจเทียบกับข้อมูลอื่น ๆ ได้รวดเร็วจนสามารถระบุตัวบุคคลที่เฉพาะเจาะจงได้) หรือ (2) ข้อมูลที่ถูกนิยามในฐานะ “รหัสประจำตัวบุคคล” เช่น ลายนิ้วมือ พิมพ์เสียง ฯลฯ

 3. ในกรณีที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ให้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความรวมถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้” ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติด้วย

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 1. 1.กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะปฏิบัติตามกฎหมาย

 2. 2.กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

 3. 3.กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และจะกำจัดข้อมูลดังกล่าวทิ้งอย่างเหมาะสมภายหลังจากบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานโดยไม่ล่าช้า นอกจากนี้ หากมีกฎหมายกำหนดไว้ กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและจะกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลที่ระยะเวลาการเก็บรักษาสิ้นอายุลงโดยไม่ล่าช้า

 4. 4.กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะพยายามดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ การรั่วไหล การปลอมแปลง การสูญหาย และความเสียหาย ฯลฯ

 5. 5.กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะพยายามตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 1. 1.กลุ่มบริษัทโปเกมอนอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จากท่าน รวมถึงรายการต่อไปนี้ ไม่ว่าโดยทางวาจาหรือในรูปแบบลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการบันทึกภาพ การบันทึก สื่อบันทึกแม่เหล็กไฟฟ้า อีเมล ข้อมูลที่ป้อนทางอินเทอร์เน็ตหรือโดยวิธีการอื่นใด

  ชื่อ ที่อยู่ เพศ อายุ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ ที่อยู่อีเมล ชื่อโรงเรียน อาชีพ สถานที่ทำงาน หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการของกลุ่มบริษัทโปเกมอนที่ลูกค้าใช้ (ซึ่งรวมถึงชื่อผู้ใช้สำหรับเกม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร (เช่น ที่อยู่ไอพี) บัญชีโซเชียลมีเดีย ประวัติการเล่นเกม วิธีในการเล่นเกม ฯลฯ ) รูปภาพ/ภาพยนตร์ที่ถูกถ่ายหรือถูกบันทึก เสียง ประเภทของผลิตภัณฑ์/บริการของกลุ่มบริษัทโปเกมอนที่ถูกสั่งซื้อหรือถูกซื้อ และข้อมูลการซื้อ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและวันที่ซื้อ สำเนาหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ และข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลบางคนได้

 2. 2.กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา สถานะทางสังคม หรือประวัติทางการแพทย์ของลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 1. กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ภายในขอบเขตเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ และวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งล่วงหน้าเท่านั้น

 1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

 2. 1.เพื่อจัดการกับการรับคำสั่งซื้อ การประมวลผลการชำระเงิน การจัดส่ง บริการหลังการขาย การซ่อมแซม ฯลฯ ของผลิตภัณฑ์และบริการ

 3. 2.เพื่อดำเนินการสุ่มรางวัลและการคัดเลือกในแคมเปญต่าง ๆ เช่น แคมเปญของขวัญ และ การแข่งขัน ฯลฯ และเพื่อติดต่อกับลูกค้าที่สมัครเข้าร่วมแคมเปญปัจจุบันหรือเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว

 4. 3.เพื่อตอบข้อซักถามหรือคำร้องขอจากลูกค้าและเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า

 5. 4.เพื่อจัดการสมาชิกของเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ และจดหมายข่าวทางอีเมล ฯลฯ ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทโปเกมอน

 6. 5.เพื่อดำเนินการ บันทึก และประกาศให้ทราบซึ่งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทโปเกมอน (ซึ่งรวมถึงทัวร์นาเมนต์การแข่งขันโปเกมอนการ์ดเกม)

 7. 6.สำหรับการประกาศ การโฆษณา และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทโปเกมอน (ซึ่งรวมถึงการแจกจ่ายจดหมายข่าวและประกาศทางอีเมล)

 8. 7.สำหรับการออกแบบ วิจัย พัฒนา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการ ตลอดจนการวิจัยและวิเคราะห์ตลาด (ซึ่งรวมถึง การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ เช่น ข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อให้สามารถจัดโปรโมชั่นและโฆษณาที่มีประสิทธิภาพโดยอ้างอิงจากลักษณะเฉพาะของลูกค้า)

 9. 8.เพื่อตรวจสอบ สืบหา ป้องกัน และตอบสนองโดยประการอื่น ต่อการกระทำที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยกลุ่มบริษัทโปเกมอน รวมถึงการฉ้อโกง การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ

 10. 9.เพื่อประกอบธุรกิจเสริมหรือที่เกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน
 1. บริษัทในกลุ่มบริษัทโปเกมอนอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าร่วมกัน โดยเป็นไปตามกฎหมาย

 1. 1.รายการของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกใช้ร่วมกัน
  รายการที่ระบุไว้ในส่วน "การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล" ข้างต้น

 2. 2.วัตถุประสงค์ของการใช้งานร่วมกัน
  วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วน "วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล" ข้างต้น

 3. 3.ขอบเขตของผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน
  กลุ่มบริษัทโปเกมอน

 4. 4.ผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเดอะ โปเกมอน คัมพานี

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก
 1. กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกใด ๆ ยกเว้นในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้

 1. 1.การเปิดเผยข้อมูลซึ่งได้ทำขึ้นโดยความยินยอมของลูกค้า

 2. 2.การเปิดเผยหรือการส่งข้อมูลซึ่งได้ทำขึ้นภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

 3. 3.การเปิดเผยข้อมูลซึ่งได้ทำขึ้นในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของลูกค้าแต่ละราย เช่น โดยข้อมูลทางสถิติ

 4. 4.การเปิดเผยหรือการให้ข้อมูลแก่ผู้รับจ้าง (ซึ่งรวมถึงผู้รับจ้างนอกประเทศญี่ปุ่น) ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ในกรณีนี้ กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะดำเนินการทั้งหลายตามที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อควบคุมดูแลผู้รับจ้างโดยการใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น การเข้าทำข้อตกลงกับผู้รับจ้างในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 5. 5.การเปิดเผยหรือการให้ข้อมูลอันจำเป็นต่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สินของลูกค้าหรือบุคคลภายนอก และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้า

การโอนไปยังต่างประเทศ
 1. กลุ่มบริษัทโปเกมอนอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่นิติบุคคลนอกประเทศญี่ปุ่นภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะใช้การควบคุมดูแลที่จำเป็นและเหมาะสมกับนิติบุคคลดังกล่าว

 1. 1.ลูกค้าให้ความยินยอม

 2. 2.นิติบุคคลตั้งอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่ถูกนิยามโดยกฎหมายว่าด้วยการบังคับใช้พระราชบัญญัติ ว่าเป็นประเทศหรือภูมิภาคในต่างประเทศที่มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือว่ามีระดับเทียบเท่ากับประเทศญี่ปุ่น ในแง่ของการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของบุคคล

 3. 3.มีการรับรองว่าได้ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับมาตรการที่เทียบเท่ากับมาตรการซึ่งพระราชบัญญัติกำหนดให้นิติบุคคลซึ่งจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตาม โดยการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลกับนิติบุคคลดังกล่าวหรือโดยวิธีการอื่น

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 1. เพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย หรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมจากลูกค้า กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะใช้มาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการที่ระบุไว้ด้านล่าง และจะทบทวนและปรับปรุงมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

 1. 1.มาตรการควบคุมความปลอดภัยเชิงองค์กร
  กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูล จัดตั้งแผนกเพื่อทำหน้าที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างลำดับขั้นตอนในการตอบสนองในกรณีที่มีการรั่วไหลหรือเหตุการณ์อื่น ๆ รวมถึงระบบเชิงองค์กรอื่น ๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะกำหนดระเบียบภายในเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และจะบังคับใช้อย่างเหมาะสม

 2. 2.มาตรการควบคุมความปลอดภัยเชิงบุคลากร
  กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะทำให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และจะจัดให้มีการควบคุมดูแลและการฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่พนักงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 3. 3.มาตรการควบคุมความปลอดภัยเชิงกายภาพ
  กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะจัดการพื้นที่ซึ่งมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ห้ามมิให้มีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนอกพื้นที่ดังกล่าว และป้องกันการโจรกรรมหรือการรั่วไหลของอุปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 4. 4.มาตรการควบคุมความปลอดภัยเชิงเทคนิค
  กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะจำกัดระบบข้อมูลที่สามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถใช้ระบบข้อมูลดังกล่าว และบังคับใช้การควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสม นอกจากนี้ จะจัดให้มีระบบป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากภายนอกและซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตและบังคับใช้อย่างเหมาะสม

 5. 5.ความเข้าใจสภาพแวดล้อมภายนอก
  เมื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะใช้มาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมในการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยยึดตามความเข้าใจของเราเกี่ยวกับระบบสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศนั้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 1. กลุ่มบริษัทโปเกมอนอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาใด ๆ ก็ได้เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ใหม่หรือโดยเหตุผลอื่นใด ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะถูกเผยแพร่ลงบนหน้าเว็บเพจนี้ และจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้มีการเผยแพร่ดังกล่าว หากท่านยังคงใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มบริษัทโปเกมอนต่อไปหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติม จะถือว่าท่านตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว

ขั้นตอนและข้อซักถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
 1. ท่านมีสิทธิบางประการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้ การเปิดเผย การแก้ไขให้ถูกต้อง การเพิ่มเติม การลบ การระงับการใช้ การนำออก หรือการร้องขอให้ระงับการให้แก่บุคคลภายนอก ฯลฯ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทโปเกมอนได้รับมา ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้สิทธิของท่าน ท่านอาจถูกขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนการระบุตัวตน

 1. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้และข้อซักถามอื่น ๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลของเรา โดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง

 2. https://asia-pp.pokemon-support.com/hc/th/requests/new

คุกกี้ (Cookie)
 1. คุกกี้นั้นถูกใช้ในบางส่วนของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทโปเกมอนเพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้น ในการนี้ คุกกี้ หมายถึง ข้อมูลชิ้นเล็ก ๆ ที่ส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของท่านในขณะที่ท่านกำลังเข้าถึงเว็บไซต์ ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถค้นหาประวัติการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราโดยผู้ใช้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับโดยคุกกี้จะไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าแต่ละรายได้ เว้นแต่ลูกค้าได้ป้อนข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้ เช่น โดยการลงทะเบียนสมาชิก หรือโดยประการอื่น นอกจากนี้ โปรดทราบว่าหากปิดการใช้งานคุกกี้ อาจมีข้อจำกัดในการใช้งานเว็บไซต์เกิดขึ้น

 1. อัปเดตล่าสุด วันที่ 22 กรกฎาคม 2022