นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. เดอะ โปเกมอน คัมพานี (The Pokémon Company) และบริษัทในเครือทั้งหลายตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้* (ต่อไปนี้ให้รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทโปเกมอน (Pokémon Group)”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ได้นิยามไว้ใน “นิยามของข้อมูลส่วนบุคคล”) และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กำหนดกฎเกณฑ์ซึ่งบริษัทในกลุ่มบริษัทโปเกมอนสมควรปฏิบัติตามการจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเหมาะสมและเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทโปเกมอนแก่ท่าน

 2. *บริษัท โปเกมอน เซ็นเตอร์ จำกัด (Pokémon Center Co. Ltd.), โปเกมอน สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (Pokemon Singapore, Pte. Ltd.), โปเกมอน เซี่ยงไฮ้ (Pokemon Shanghai) และ โปเกมอน เกาหลี อิงค์ (Pokémon Korea, Inc.)

 3. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อให้เกิดเป็นข้อตกลงระหว่างท่านและกลุ่มบริษัทโปเกมอน ทั้งนี้ ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทโปเกมอน ท่านต้องเข้าใจและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มบริษัทโปเกมอน จะถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

 4. หากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะในประเทศหรือภูมิภาคซึ่งท่านอาศัยอยู่ ท่านจะต้องยืนยันว่าผู้ใช้อำนาจปกครองหรือตัวแทนตามกฎหมายของท่านได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และได้ตกลงยอมรับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทโปเกมอนของท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ในกรณีที่จะต้องได้รับความยินยอมโดยตรงจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือตัวแทนตามกฎหมายของท่าน ท่านจะต้องขอความยินยอมดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง

 5. หากท่านไม่ตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือหากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือตัวแทนตามกฎหมายของท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านจะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มบริษัทโปเกมอนได้

ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะบังคับใช้กับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทในกลุ่มบริษัทโปเกมอน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทในกลุ่มบริษัทโปเกมอนแต่ละแห่งมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับเฉพาะกับบางประเทศหรือบางภูมิภาค หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เฉพาะเจาะจง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะ”) และมีความแตกต่างระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะ ให้บังคับใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะ

 2. หากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีบทบัญญัติสำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคใดเป็นการเฉพาะ ให้บทบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้

นิยามของข้อมูลส่วนบุคคล
 1. นิยามของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศญี่ปุ่น (the Act on the Protection of Personal Information of Japan) (พระราชบัญญัติฉบับที่ 57 ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "พระราชบัญญัติ" ซึ่งรวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงขึ้นภายหลังจากนั้นด้วย) และ กฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของประเทศและภูมิภาคที่บังคับใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กฎหมาย”)

 2. คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ได้ถูกนิยามไว้ในพระราชบัญญัติว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่ (1) ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ วันเดือนปีเกิด หรือคำบรรยายอื่น ๆ ฯลฯ อันสามารถระบุตัวบุคคลที่เฉพาะเจาะจงได้ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่นำไปสู่การระบุตัวบุคคลที่เฉพาะเจาะจงได้โดยตรงและที่สามารถตรวจเทียบกับข้อมูลอื่น ๆ ได้รวดเร็วจนสามารถระบุตัวบุคคลที่เฉพาะเจาะจงได้) หรือ (2) ข้อมูลที่ถูกนิยามในฐานะ “รหัสประจำตัวบุคคล” เช่น ลายนิ้วมือ พิมพ์เสียง ฯลฯ

 3. ในกรณีที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ให้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความรวมถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้” ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติด้วย

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 1. 1.กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะปฏิบัติตามกฎหมาย

 2. 2.กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

 3. 3.กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และจะกำจัดข้อมูลดังกล่าวทิ้งอย่างเหมาะสมภายหลังจากบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานโดยไม่ล่าช้า นอกจากนี้ หากมีกฎหมายกำหนดไว้ กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและจะกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลที่ระยะเวลาการเก็บรักษาสิ้นอายุลงโดยไม่ล่าช้า

 4. 4.กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะพยายามดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ การรั่วไหล การปลอมแปลง การสูญหาย และความเสียหาย ฯลฯ

 5. 5.กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะพยายามตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 1. 1.กลุ่มบริษัทโปเกมอนอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จากท่าน รวมถึงรายการต่อไปนี้ ไม่ว่าโดยทางวาจาหรือในรูปแบบลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการบันทึกภาพ การบันทึก สื่อบันทึกแม่เหล็กไฟฟ้า อีเมล ข้อมูลที่ป้อนทางอินเทอร์เน็ตหรือโดยวิธีการอื่นใด

  ชื่อ ที่อยู่ เพศ อายุ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ ที่อยู่อีเมล ชื่อโรงเรียน อาชีพ สถานที่ทำงาน หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการของกลุ่มบริษัทโปเกมอนที่ลูกค้าใช้ (ซึ่งรวมถึงชื่อผู้ใช้สำหรับเกม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร (เช่น ที่อยู่ไอพี) บัญชีโซเชียลมีเดีย ประวัติการเล่นเกม วิธีในการเล่นเกม ฯลฯ ) รูปภาพ/ภาพยนตร์ที่ถูกถ่ายหรือถูกบันทึก เสียง ประเภทของผลิตภัณฑ์/บริการของกลุ่มบริษัทโปเกมอนที่ถูกสั่งซื้อหรือถูกซื้อ และข้อมูลการซื้อ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและวันที่ซื้อ สำเนาหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ และข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลบางคนได้

 2. 2.กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา สถานะทางสังคม หรือประวัติทางการแพทย์ของลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 1. กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ภายในขอบเขตเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ และวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งล่วงหน้าเท่านั้น

 1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

 2. 1.เพื่อจัดการกับการรับคำสั่งซื้อ การประมวลผลการชำระเงิน การจัดส่ง บริการหลังการขาย การซ่อมแซม ฯลฯ ของผลิตภัณฑ์และบริการ

 3. 2.เพื่อติดต่อกับลูกค้าที่สมัครเข้าร่วมแคมเปญปัจจุบันหรือเข้าร่วมการแข่งขัน

 4. 3.เพื่อตอบข้อซักถามหรือคำร้องขอจากลูกค้าและเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า

 5. 4.เพื่อจัดการสมาชิกของเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ และจดหมายข่าวทางอีเมล ฯลฯ ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทโปเกมอน

 6. 5.เพื่อดำเนินการ บันทึก และประกาศให้ทราบซึ่งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทโปเกมอน (ซึ่งรวมถึงทัวร์นาเมนต์การแข่งขันโปเกมอนการ์ดเกม)

 7. 6.สำหรับการประกาศ การโฆษณา และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทโปเกมอน (ซึ่งรวมถึงการแจกจ่ายจดหมายข่าวและประกาศทางอีเมล)

 8. 7.สำหรับการออกแบบ วิจัย พัฒนา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการ ตลอดจนการวิจัยและวิเคราะห์ตลาด

 9. 8.เพื่อประกอบธุรกิจเสริมหรือที่เกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน
 1. บริษัทในกลุ่มบริษัทโปเกมอนอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าร่วมกัน โดยเป็นไปตามกฎหมาย

 1. 1.รายการของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกใช้ร่วมกัน
  รายการที่ระบุไว้ในส่วน "การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล" ข้างต้น

 2. 2.วัตถุประสงค์ของการใช้งานร่วมกัน
  วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วน "วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล" ข้างต้น

 3. 3.ขอบเขตของผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน
  กลุ่มบริษัทโปเกมอน

 4. 4.ผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  เดอะ โปเกมอน คัมพานี

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก
 1. กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกใด ๆ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

 1. 1.การเปิดเผยข้อมูลซึ่งได้ทำขึ้นโดยความยินยอมของลูกค้า

 2. 2.การเปิดเผยหรือการส่งข้อมูลซึ่งได้ทำขึ้นภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

 3. 3.การเปิดเผยข้อมูลซึ่งได้ทำขึ้นในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของลูกค้าแต่ละราย เช่น โดยข้อมูลทางสถิติ

 4. 4.การเปิดเผยหรือการให้ข้อมูลแก่ผู้รับจ้าง (ซึ่งรวมถึงผู้รับจ้างนอกประเทศญี่ปุ่น) ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ในกรณีนี้ กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะดำเนินการทั้งหลายตามที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อควบคุมดูแลผู้รับจ้างโดยการใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น การเข้าทำข้อตกลงกับผู้รับจ้างในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 5. 5.การเปิดเผยหรือการให้ข้อมูลอันจำเป็นต่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สินของลูกค้าหรือบุคคลภายนอก และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้า

การโอนไปยังต่างประเทศ
 1. กลุ่มบริษัทโปเกมอนอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศหรือภูมิภาคซึ่งท่านอาศัยอยู่ภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีนี้ กลุ่มบริษัทโปเกมอนจะใช้มาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมโดยเป็นไปตามกฎหมาย เช่น การเข้าทำข้อตกลงเพื่อการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 1. กลุ่มบริษัทโปเกมอนอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาใด ๆ ก็ได้เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ใหม่หรือโดยเหตุผลอื่นใด ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะถูกเผยแพร่ลงบนหน้าเว็บเพจนี้ และจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้มีการเผยแพร่ดังกล่าว หากท่านยังคงใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มบริษัทโปเกมอนต่อไปหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติม จะถือว่าท่านตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว

ขั้นตอนและข้อซักถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
 1. ท่านมีสิทธิบางประการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้ การเปิดเผย การแก้ไขให้ถูกต้อง การเพิ่มเติม การลบ การระงับการใช้ การนำออก หรือการร้องขอให้ระงับการให้แก่บุคคลภายนอก ฯลฯ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทโปเกมอนได้รับมา ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้สิทธิของท่าน ท่านอาจถูกขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนการระบุตัวตน
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้และข้อซักถามอื่น ๆ โปรดติดต่อเราโดยทางอีเมลตามที่อยู่อีเมลดังต่อไปนี้

 1. data-processing-officer@pokemon.co.jp

คุกกี้ (Cookie)
 1. คุกกี้นั้นถูกใช้ในบางส่วนของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทโปเกมอนเพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้น ในการนี้ คุกกี้ หมายถึง ข้อมูลชิ้นเล็ก ๆ ที่ส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของท่านในขณะที่ท่านกำลังเข้าถึงเว็บไซต์ ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถค้นหาประวัติการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราโดยผู้ใช้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับโดยคุกกี้จะไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าแต่ละรายได้ เว้นแต่ลูกค้าได้ป้อนข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้ เช่น โดยการลงทะเบียนสมาชิก หรือโดยประการอื่น นอกจากนี้ โปรดทราบว่าหากปิดการใช้งานคุกกี้ อาจมีข้อจำกัดในการใช้งานเว็บไซต์เกิดขึ้น

 1. อัปเดตล่าสุด วันที่ 2 ธันวาคม 2020