แอพ

Pokemon Unite รองรับภาษาใหม่! ภูมิภาคที่รองรับเกมก็ขยายเพิ่ม!

  • Facebook
  • Twitter
210707_unite_LINEPost.png

Pokemon Unite รองรับหลายภาษาใหม่ รวมถึงภาษาไทย และยังเพิ่มภูมิภาครองรับเกมอีกดว้ ย
เพื่อเป็นที่ระลึก เราจะแจกตั๋วเอออส 2022 ใบและโฮโลแวร์ "ร่างเทศกาล" ของพิคาชู! จะไดรั้บเมื่อล็อกอินเขา้ สู่เกม

*หากมีโฮโลแวร์ "ร่างเทศกาล" อยแู่ ลว้ จะได ้100 เหรียญเอออสเป็นของขวัญ

*ล็อกอินและรับภายใน 6:59 น. วันที่ 1 มีนาคม 2565

220118_unite_FES-Pikachu-DL_Twitter_TH_Rev-01.jpg

  • Facebook
  • Twitter