บริษัทผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ

บริษัทที่เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าโปเกมอน